อบต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

์Nongkunsawan Subdistrict Administrative Organization โทร.043-762914

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ดอนสลับที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกุงสวรรค์ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอโกสุมพิสัย มีเนื้อที่ ๓๔.๙๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๑,๘๖๒ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้าน อยู่ห่างจากอำเภอ ๑๘ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด ๔๘ กม.และมี อาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลแพงและตำบลหนองบอน

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองเหล็ก

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเหล่า

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลวังยาวและตำบลดอนกลาง

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ต่ำจึงทำให้มีสภาพเป็นลูกคลื่น พื้นที่ราบเหมาะสำหรับการทำนา บริเวณที่ราบสูงเหมาะสำหรับการทำไร่ เช่น ทำไร่ มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดมหาสารคาม ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล ซึ่ง ๒ ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทำให้จังหวัดมหาสารคามมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศขึ้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณเดือนพฤษภาคมคม ถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้น

1.4 ลักษณะของดิน

สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินล้วนปนทรายเหมาะปลูกพืชไร่, ปลูกข้าว

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ รวมทั้งหมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านหนองกุง

นายเสิน ศิริทรัพย์

2

บ้านหนองสวรรค์

นายพงศกร จันตะคุณ

3

บ้านหนองกุงใต้

นางนิตยา สีเทียมเงิน

4

บ้านเหล่าโพธิ์ชัย

นายยงยุทธ หารมะโน

5

บ้านเหล่าโพธิ์

นายทองลา ดวงกล้อม

6

บ้านศาลา

นายประเสริฐ จันทะรัตน์

7

บ้านหญ้าขาว

นายถนอม แสนยายนต์

8

บ้านน้ำเที่ยง

นายเทวฤทธิ์ แสนองอาจ

9

บ้านหนองกุงพัฒนา

นายคูณ นิจรมย์

10

บ้านหญ้าขาวพัฒนา

นายปรีชา สีจวง

หมู่

ที่

หมู่บ้าน

/ชุมชน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ครัว

เรือน

(คน)

ครัว

เรือน

(คน)

ครัว

เรือน

(คน)

ครัว

เรือน

(คน)

ครัว

เรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

หนองกุง

124

438

126

440

131

450

451

132

116

152

152

304

2

หนองสวรรค์

222

801

223

800

225

797

809

229

206

350

267

617

3

หนองกุงใต้

127

451

128

447

129

451

453

132

106

205

157

362

4

เหล่าโพธิ์ชัย

84

362

85

367

87

370

369

87

80

137

134

271

5

เหล่าโพธิ์

162

628

162

620

162

621

626

165

144

157

240

397

6

ศาลา

181

689

183

680

183

690

684

185

162

319

293

612

7

หญ้าขาว

97

403

97

395

97

384

384

97

92

135

173

308

8

น้ำเที่ยง

181

726

187

742

188

752

749

191

157

186

308

494

9

หนองกุงพัฒนา

128

473

128

468

129

469

471

129

111

192

205

397

10

หญ้าขาวพัฒนา

110

462

112

458

112

458

457

112

105

152

165

317

รวม

1,416

5,433

1,431

5,417

1,443

5,442

5,453

1,459

1,279

1,985

2,094

4,079

 

2.2 การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนองกุงสวรรค์ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนองกุงสวรรค์ ตำบลหนองหนองกุงสวรรค์ ทั้งเขตองค์การเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น ๑๐ เขต ดังนี้

ประชาชนในเขตตำบลหนองหนองกุงสวรรค์ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตตำบลหนองกุงสวรรค์ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองาน เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากร ณ เดือนพฤษภาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 4,079 เป็นชาย 1,985 คน หญิง ๒,094 คน หมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ได้แก่ บ้านหนองสวรรค์ หมู่ ๒ จำนวน 717 คน

ตารางที่แสดงข้อมูลจำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์

 

 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

โดยแยกเป็นช่วงอายุคือ

- อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวน 1,064 คน คิดเป็น 24.30%

- อายุระหว่าง 18 - 60 ปี มีจำนวน 2,533 คน คิดเป็น 57.84%

- อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 782 คน คิดเป็น 17.86%

4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

โรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ 1 แห่ง ดังนี้

๑. โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8

โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ดังนี้

๒. โรงเรียนบ้านหญ้าขาว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7

๓. โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง ดังนี้

๑. ศพด.บ้านหนองกุง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8

4.2 การสาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ แห่ง อยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองกุงพัฒนา

- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง มีครบทั้ง 10 หมู่บ้าน

- หน่วยกู้ชีพ ๑ แห่ง อยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านน้ำเที่ยง

4.3 อาชญากรรม

- ศูนย์ อปพร. จำนวน ๑ แห่ง

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองกุงสวรรค์ จำนวน ๑ แห่ง

- สถานีตำรวจ จำนวน ๑ แห่ง

- ป้อมยามประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ แห่ง

4.4 ยาเสพติด

-

4.5 การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนองกุงสวรรค์ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

๔. ตั้งโครงการการจัดหาหรือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ

5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคม

เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อตำบลแพง, ตำบลหนอเหล็ก และตำบลวังยาว ได้สะดวก และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและพื้นที่ตำบลใกล้เคียงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง

5.2 การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

5.3 การประปา

- หมู่ที่ ๑ แบบบาดาล 1 แห่ง

- หมู่ที่ 2 แบบบาดาล ๑ แห่ง

- หมู่ที่ ๓ แบบบาดาล 1 แห่ง

- หมู่ที่ ๔,5 แบบบาดาล 1 แห่ง

- หมู่ที่ 6 แบบบาดาล ๑ แห่ง

- หมู่ที่ 7 แบบบาดาล 2 แห่ง

- หมู่ที่ 8 แบบบาดาล 1 แห่ง

- หมู่ที่ 9 แบบบาดาล 1 แห่ง

- หมู่ที่ 10 แบบบาดาล 3 แห่ง

- หมู่ที่ 1,2,3,9 แบบประปาแม่น้ำ 1 แห่ง

5.4 โทรศัพท์

- ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และทันท่วงที

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

- ใช้เครือข่าย WIFI

- ใช้เครื่อง FAX

- รถยนต์ จำนวน 2 คัน

- รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน

- เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ จำนวน 4 เครื่อง

- เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่ จำนวน ๑ เครื่อง

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ประชากรเกือบทั้งตำบลประกอบอาชีพหลักคือ การเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา การทำไร่ มันสำปะหลัง และการทำไร่อ้อย อาชีพรอง ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และรับจ้างทั่วไป ส่วนน้อยที่รับราชการ

6.2 การประมง

-

6.3 การปศุสัตว์

- เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ

- ฟาร์มไก่ ๒ แห่ง

6.4 การบริการ

- มีบริการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

- มีบริการ wifi และอินเตอร์เน็ต ฟรี

- ปั้มน้ามันหยอดเหรียญ ของกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 2,4,5,6,8,9

6.5 การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ

6.6 อุตสาหกรรม

-

6.7 การพาณิขย์และกลุ่มอาชีพ

- ร้านอินเตอร์เน็ต ๑ แห่ง

- โรงสี 8 แห่ง

- ร้านค้า 37 แห่ง

- ร้านซ่อม 4 แห่ง

- โรงขนมจีน 2 แห่ง

- ร้านเสริมสวย 8 แห่ง

- ลานอ้อย 2 แห่ง

- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 4 แห่ง

- โรงเลี้ยงไก่ 2 แห่ง

6.8 แรงงาน

พบว่าประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงสวรรค์ที่อยู่ในภาคแรงงาน มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปในจำนวนนี้มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานและทำมาหากิน มักนิยมไปทำงานต่างถิ่นเป็นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็จะหางานทำในโรงงานใกล้บ้าน ในปัจจุบันก็จะมีการใช้แรงงานในลักษณะการจ้างแรงงาน

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ส่วนที่นับถือศาสนาอื่น เช่น ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม จะมีเฉพาะในกลุ่มเพียงเล็กน้อย ส่วนวัดในพระพุทธศาสนาใจเขตรับผิดชอบ มีจำนวนทั้งหมด 6 แห่ง ดังนี้

๑. วัดอมรธาราม หมู่ที่ 9 บ้านหนองกุงพัฒนา

๒. วัดป่าชยวัน หมู่ที่ 2 บ้านหนองสวรรค์

3. วัดบ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าโพธิ์

4. วัดบ้านศาลา หมู่ที่ 6 บ้านศาลา

5. วัดเทพธิดาราม หมู่ที่ 8 บ้านน้ำเที่ยง

6. วัดเทพสีดาราม หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าขาว

7.2 ประเพณีและงานประจำปี

- ประเพณีวันสงกรานต์ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี

- ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา เดือนกรกฎาคม และ ตุลาคม ของทุกปี

- ประเพณีทอดกฐิน ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงสวรรค์ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก ภาษาถิ่น ส่วนมากพูดภาษาอีสาน

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงสวรรค์ได้ผลิตของกินและของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าไหม กล้วยฉาบทั้งกินและส่งขาย

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

8.๑ น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำจากหนองปู่ตา ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการของระบบประปาก่อนนำมาบริโภค-อุปโภค และน้ำใต้ดิน

8.๒ ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์มีป่าไม้ไม่มาก ส่วนมากจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว

8.๓ ภูเขา ในพื้นที่ไม่มีภูเขา

8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูกข้าว ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 เวลา 11:42 น.  

Main Menu

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้754
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2326
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8360
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา15275
mod_vvisit_counterเดือนนี้33279
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา79694
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด893612